Internationaal

In een recent Nederlands onderzoek werd op basis van een meta-analyse van biomedische literatuur, een kenmerkend alternerend EMF-frequentiebanden patroon aangetoond met voor het leven gunstige, dan wel ongunstige frequenties. Het bleek dat de thans geplande 5G frequenties voor meer dan 90% tot de levensbedreigende soort behoort (o.m. door de pulserende en gemoduleerde eigenschappen ervan).

Met dit onderzoek werd tevens duidelijk dat in tegenstelling tot de bekende uitspraak van ICNIRP-commissie dat er wel non-thermale effecten op gezondheid zijn aangetoond maar dat daarvoor geen generaal mechanisme is aangetoond, wordt gelogenstraft omdat, integendeel, een onderliggend algoritme in de natuur blijkt te bestaan dat het hele spectrum van non-thermale EMF-effecten op levensprocessen eenduidig biofysisch beschrijft.

De implicaties van de bovengenoemde meta-analyses kunnen onder meer inhouden dat niet alleen de voorgenomen 5G frequenties in relatie met gezondheid veel beter kunnen worden gekozen, maar dat ook preventieve en protectieve procedures en materialen kunnen worden ontwikkeld die van grote waarde kunnen zijn voor de hele samenleving, nu en in de toekomst.

Een en ander vergt veel meer systematisch onderzoek dat in een integraal en onafhankelijk researchprogramma in ons land op korte termijn zou kunnen worden uitgevoerd. Dit dient met name in samenwerking met gerenommeerde wetenschappers en instituten in Europa te worden gerealiseerd. Daarom werd door het platform een pleidooi geformuleerd voor fundamenteel onderzoek, ook in een Europese context.

Zie voor meer informatie het onderzoeksvoorstel Research proposal 5G effects on humans (March 2020) >>

 

ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Centrale vraag
Wat betekent hier de term protection (bescherming) eigenlijk? Slaat dit op ons allen als inwoners van dit land of worden met name de belangen van de Telecomindustrie beschermt? Dient ook de kwaliteit van ICNIRP niet getoetst te worden op basis van algemeen geldende normen?

Kwaliteitsnormen voor een wetenschappelijke commissie
Er behoort te zijn:

 • Mandaat van een internationale organisatie, bijvoorbeeld EU, UN, etc.
 • Voldoende specifieke expertise bij de leden
 • Transparantie in de organisatie en verslaggeving
 • Open ledenwerving op basis van specifieke kennis en overzicht van de materie
 • Geen belangenverstrengeling c.q. directe of indirecte binding met belanghebbenden
 • Een onafhankelijke financiële positie van bestuur en leden
 • Een verantwoordingsverplichting welke formeel is vastgelegd
 • Geen lidmaatschap van de leden in externe organisaties die ICNIRP adviezen gebruiken of beoordelen
 • Een waarborg voor een permanente actualisering van de benodigde wetenschappelijke  kennis

Er zijn, in verband hiermee, 5 artikelen opgenomen die ingaan op de gebleken ”kwaliteit” van de ICNIRP:

 1. Dr. L. Vriens: ‘ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke gevolgen voor de gezondheid’, 2 april 2020. Lees artikel >>
 1. Drs. J. Timmer: ‘Defensive strategies: The Telecom Industry Self Protection’, 10 juni 2020. Lees artikel >>
 1. Dr. H. Schooneveld: ‘Blootstellingsnormen ICNIRP zijn ongepast – Betere bescherming van burgers tegen straling gezocht’, 28 april 2020. Lees artikel >>
 1. Klaus Buchner and Michèle Rivasi: ‘The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’, Juni 2020.

Dit rapport onderbouwt beter dan wij elders hebben gezien de noodzaak zeer kritisch te kijken naar ICNIRP, dat te veel overheerst wordt door betrokkenen uit de telecom­industrie. Het bespreekt ook de CV’s van de leden van dit adviesorgaan om deze conclusies te staven. Deze analyse laat verder zien hoe groot hun invloed is op de Wereld GezondheidsOrganisatie WHO. In de laatste conclusie daagt het de Europese Commissie en Europese overheden uit om de financiering aan ICNIRP te stoppen en over te zetten op een nieuw te vormen – wel geheel onafhankelijk – orgaan ter advisering over EMF.

Het is geschreven onder verantwoordelijkheid van twee Europarlementariërs uit de ecologische hoek. Dus het loopt wel de kans in een hoek gezet te worden door mensen die het oneens zijn met hun conclusies. Het stuk is echter degelijk en het lijkt ons goed te verdedigen als wij er als WPEN op zouden worden aangesproken. We onderstrepen immers ook de noodzaak tot onafhankelijk advies.
Lees rapport >>

 1. Susan Pockett: ‘Conflicts of Interest and Misleading Statements in Official Reports about the Health Consequences of Radiofrequency Radiation and Some New Measurements of Exposure Levels’, 5 mei 2019.
  Lees artikel >>